Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2020 g:14:51 2020-04-22 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji 10 obligacji imiennych serii P o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. zawarł z obligatariuszem porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji serii P do dnia 31 grudnia 2020 roku (pierwotnie 30 kwietnia 2020 r.).

Zgodnie z zawartym porozumieniem Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 31 grudnia 2020 roku na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry