Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2020 g:14:54 2020-05-11 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
Zarząd Skotan S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 maja 2020 roku od Pana Romana Krzysztofa Karkosika datowanego na ten dzień zawiadomienia z o następującej treści:

"Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 6 maja 2020 roku nabyłem w transakcjach giełdowych na rynku regulowanym 34.762 sztuki akcji spółki Skotan S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło 8 maja 2020 roku). Transakcje te spowodowały zmianę mojego bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 2% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A.

Przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio 4.733.723. sztuki akcji spółki Skotan S.A, co stanowiło 17,5323% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A.

Posiadane akcje uprawniały mnie bezpośrednio do 4.733.723 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 17,5323% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 8 maja 2020 roku posiadam bezpośrednio 4.803.427 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 17,7905% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A.

Posiadane akcje upoważniają mnie bezpośrednio do 4.803.427 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,7905% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Skotan S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Skotan SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.".


Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do góry