Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2020 g: 16:54 2020-10-05 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
Treść raportu:
Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: ?Spółka Przejmująca?) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) (dalej: ?k.s.h.?), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu z jej spółkami zależnymi SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: ?Spółka Przejmowana 1?), ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: ?Spółka Przejmowana 2?), OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: ?Spółka Przejmowana 3?), w których Spółka SKOTAN S.A. posiada 100% udziałów.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 514 § 1 k.s.h. połącznie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.skotansa.pl w zakładce Spółka/Dokumenty korporacyjne. Plan Połączenia będzie udostępniany na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwalę w sprawie połączenia.

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1), 2) i 3) k.s.h. zostały z dniem pierwszego zawiadomienia udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów i będą dostępne od przeglądania aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

Do góry