Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2020 g:16:14 2020-06-30 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie informacji dotyczącej przedłużenia terminów wykupu 10 obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł oraz 5 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 100.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 500 000 EUR, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał podpisane przez obligatariusza porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji serii D i serii E do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas 30 czerwca 2020 r.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 30 czerwca 2021 r. na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Ponadto, w przypadku obligacji serii D zmianie uległo oprocentowanie, które od dnia zawarcia porozumienia będzie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o 4,25 pkt. proc. w skali roku. Natomiast w przypadku obligacji serii E strony ustaliły, że wykup obligacji wraz z odsetkami nastąpi po kursie 4,4631 zł/EUR z zastrzeżeniem, że gdyby w okresie do dnia wykupu obligacji wraz z odsetkami ww. kurs uległ zmianie na niekorzyść obligatariusza to Spółka zobowiązana jest zwrócić powstałe różnice kursowe.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry