Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Bioremediacja

Bioremediacja gleby preparatemYARRTICA

Skażenie środowiska naturalnego stanowi problem, którego nie można bagatelizować. Dotyczy on zarówno osób prywatnych, jak również firm oraz instytucji państwowych. Niezaprzeczalny jest fakt że wpływa na każdy aspekt naszego życia, dlatego niezbędne jest prowadzenie skutecznych działań bioremediacyjnych.

Bioremediacja - jest to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; bioremediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2017 r. poz. 519]

Zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych mogą mieć wyjątkowo złożony charakter. W większości przypadków mamy do czynienia z zanieczyszczeniami ropopochodnymi / węglowodorowymi, powstałymi z wycieku w wyniku wypadku, rozszczelnienia zbiorników lub innych awarii.

Wśród najbardziej popularnych zanieczyszczeń ropopochodnych możemy wyróżnić:

 • benzyny
 • węglowodory aromatyczne
 • węglowodory alifatyczne,
 • BTEX jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (zaliczamy do nich takie związki, jak: benzen, toluen, etylobenzen oraz ksylen),
 • WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 • fenol.

Wśród metod prowadzenia remediacji możemy wyróżnić:

 • metody fizykochemiczne (min. pompowanie, ekstrakcja, napowietrzanie, utlenianie),
 • metody biologiczne (bioremediacja, fitoremediacja),
 • metody termiczne (spalanie, piroliza).

Ze względu na niskie koszty oraz łatwość aplikacji preparatu, metody biologiczne są najczęściej stosowane. Obecnie na rynku dominują preparaty bakteryjne. Skotan S.A. jest producentem innowacyjnego preparatu drożdżowego YARRTICA bazującego na unikalnej aktywności drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica. Literatura naukowa opisuje wyjątkowo szeroką aktywność drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica, jednakże do tej pory gatunek ten nie był wykorzystywany w komercyjnym preparacie do bioremediacji.

YARRTICA to innowacyjny preparat do bioremediacji gruntów skażonych węglowodorami w którym dla dobra przyrody nauka łączy się z biznesem. Biopreparat w formie zawiesiny, zawiera starannie wyselekcjonowaną mieszaninę aktywnych drożdży do biodegradacji szerokiego spektrum zanieczyszczających grunt węglowodorów. Użycie drożdży w procesie bioremediacji skażonych gruntów stało się bardzo atrakcyjną alternatywą dla stosowanych dotychczas preparatów bakteryjnych.

Drożdże szczepu Yarrowia lipolytica w sposób naturalny występują w przyrodzie. Jednocześnie posiadają zdolność przetwarzania zanieczyszczeń węglowodorowych. Dzięki bardzo szerokiej aktywności enzymatycznej rozkładają je i traktują jako źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego. Przeprowadzone liczne badania laboratoryjne oraz polowe wykazują bardzo wysoką skuteczność preparatu YARRTICA. Proces bioremediacji zachodzi bez żadnych skutków ubocznych dla środowiska naturalnego, a skuteczność biopreparatu YARRTICA potwierdzona jest również niezależnymi opiniami.

Zalety stosowania
preparatu YARRTICA

 • Preparat posiada szerokie spektrum działania (znajduje zastosowanie do usuwania węglowodorów alifatycznych, aromatycznych, BTEX, olej kreozotowy i inne),
 • Działa szybko i skutecznie na najpopularniejsze zanieczyszczenia,
 • Preparat działa zarówno w przypadku niskich jak i wysokich stężeń substancji ropopochodnych,
 • Immobilizacja drożdży na nośnikach stałych pozwala na stosowanie do bezpośredniego usuwania wycieków,
 • Drożdże zawarte w preparacie tolerują bardzo wysokie stężenia węglowodorów, które dla innych byłoby śmiertelne,
 • Jest bezpieczny dla środowiska, poprawia strukturę biologiczną gleby,
 • Możliwość stosowania ex – situ i in – situ.

Zalety stosowania preparatu YARRTICA

 • Preparat posiada szerokie spektrum działania (znajduje zastosowanie do usuwania węglowodorów alifatycznych, aromatycznych, BTEX, olej kreozotowy i inne),
 • Działa szybko i skutecznie na najpopularniejsze zanieczyszczenia,
 • Preparat działa zarówno w przypadku niskich jak i wysokich stężeń substancji ropopochodnych,
 • Immobilizacja drożdży na nośnikach stałych pozwala na stosowanie do bezpośredniego usuwania wycieków,
 • Drożdże zawarte w preparacie tolerują bardzo wysokie stężenia węglowodorów, które dla innych byłoby śmiertelne,
 • Jest bezpieczny dla środowiska, poprawia strukturę biologiczną gleby,
 • Możliwość stosowania ex – situ i in – situ.