Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2016 19:19 2016-09-23 Informacja o odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku i kolejnych dotyczących zawartej przez Skotan S.A. (\"Spółka\", \"Emitent\") z Synthos S.A. (\"Kupujący\") warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta (\"Umowa\"), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. otrzymał od Synthos S.A. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Podstawą odstąpienia jest wynikające z Umowy uprawnienie Kupującego do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni po upływie 5-ciomiesiecznego okresu od zawarcia Umowy, jeżeli w tym okresie nie zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania zgód na przedmiotową transakcję od instytucji finansujących, za pośrednictwem których współfinansowane zostało przeprowadzenie projektów naukowo – badawczych planowanych do wniesienia jako aport do spółki celowej, nie wszystkie warunki zawieszające transakcji zostały spełnione w ww. terminie. Jak informował na bieżąco Emitent, do chwili obecnej Spółka uzyskała zgodę na przeniesienie 2 projektów badawczych, a w zakresie decyzji dotyczących pozostałych projektów oczekuje na ich wydanie w najbliższych tygodniach. W związku z odstąpieniem od Umowy Kupujący zażądał zwrotu zaliczki w wysokości 3 mln zł w terminie 7 dni pod rygorem zaspokojenia się z aktywów wchodzących w skład projektu „Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych wyższych kwasów tłuszczowych omega -3 omega -6”. W przypadku braku spłaty przedmiotowej zaliczki Synthos SA byłby zobowiązany zgodnie z brzmieniem umowy dopłacić Emitentowi kwotę 4 mln zł netto, jednakże – w sytuacji nie uzyskania przez Emitenta zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przedmiotową transakcję, zaspokojenie to mogłoby nieść za sobą ryzyko naruszenia warunków Umowy o Dofinansowanie zawartej z PARP i tym samym zwrotu części lub całości dotacji pozyskanej na realizacje projektu przez Emitenta.
W związku z pozyskaną informacją Zarząd Emitenta informuje, iż zaistniała okoliczność powoduje konieczność pilnej rewizji krótkoterminowej strategii Emitenta w zakresie czynności mających na celu przywrócenie płynności średnioterminowej Spółki.

Do góry