Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2016 22:26 2016-09-30 Spłata zaliczki wobec SYNTHOS S.A. z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz emisja obligacji serii C.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku i kolejnych dotyczących zawartej przez Skotan S.A. (\"Spółka\", \"Emitent\") z Synthos S.A. (\"Kupujący\") warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta (\"Umowa\") oraz raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 23 września 2016 r. w którym Zarząd informował o odstąpieniu przez Synthos SA od realizacji umowy, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 września 2016 r. dokonał zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie 3 mln zł na rzecz Synthos S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C i ustalenia warunków emisji oraz dokonał przydziału obligacji serii C. W ramach emisji zostało przydzielonych 30 obligacji imiennych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane na okres 1 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Zabezpieczeniem spłaty obligacji serii C jest ustanowienie zastawu rejestrowego na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków na terminową spłatę zaliczki od Synthos S.A.

Do góry