Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2016 17:50 2016-12-13 Emisja obligacji serii D.
Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i ustalenia warunków emisji oraz dokonał przydziału obligacji serii D. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane na okres 1 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji serii D jest ustanowienie zastawu rejestrowego na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry