Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2019 g:22:10 2019-02-28 Informacja dotycząca obligacji serii I
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 Skotan S.A. ("Emitent") z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji 10 obligacji imiennych serii I o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN, z terminem wykupu przypadającym na 28 lutego 2019 r., Zarząd informuje, iż ww. termin wykupu nie został dotrzymany, a jednocześnie Obligatariusz odnosząc się do przedstawionej przez Emitenta propozycji nowego terminu wskazał, iż w najbliższym czasie przedstawi swój projekt porozumienia. O zawarciu porozumienia z Obligatariuszem Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Do góry