Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2018 g:22:35 2019-02-28 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego Skotan S.A. ("Spółka") nr 27/2018 z dnia 30 października 2018 r. dotyczącego zawarcia umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego i przedstawionej tam informacji, iż rozpoczęcie Fazy Wykonawczej wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego w terminie do końca lutego 2019 roku, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 r. zawarł aneks do ww. umowy ("Aneks"), zgodnie z którym rozpoczęcie Fazy Wykonawczej będzie wymagało potwierdzenia ze strony Zamawiającego w terminie do końca marca 2019 roku.

Zważywszy, że Zamawiający, po dokonaniu odbioru Fazy Projektowej nadal analizuje całość przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu instalacji do przeróbki osadów ściekowych, do którego przewidywane dostawy i usługi Skotan S.A. są elementami, w Aneksie postanowiono, iż strony ustalą do dnia 31 marca 2019 r. w drodze negocjacji ostateczny zakres i wartość Fazy Wykonawczej. W wyniku tych ustaleń zakres Fazy Wykonawczej może być ograniczony, a należne Spółce wynagrodzenie może być zmniejszone.

Do góry