Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2019 g:19:55 2019-04-01 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 30 października 2018 r. oraz 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku dotyczących umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. zawarł aneks do ww. umowy ("Aneks") przedłużający termin na wymagane ze strony Zamawiającego potwierdzenie rozpoczęcia Fazy Wykonawczej do końca kwietnia 2019 roku (dotychczas: koniec marca br.).

Z uwagi na trwające nadal analizy Zamawiającego całości przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu instalacji do przeróbki osadów ściekowych, do którego przewidywane dostawy i usługi Skotan S.A. są elementami, w Aneksie postanowiono, iż strony ustalą do końca kwietnia 2019 r. w drodze negocjacji ostateczny zakres i wartość Fazy Wykonawczej, od których zależeć będzie również wynagrodzenie należne Spółce z tytułu jej realizacji.

Analogicznej zmianie co do terminu podlega prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z innych ważnych i udokumentowanych powodów, o którym mowa w ww. raporcie nr 27/2018.

Do góry