Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2019 g: 2019-04-12 Emisja obligacji serii P
Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii P. W ramach emisji w trybie oferty prywatnej w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii P o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN.

Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji stanowi sumę stawki WIBOR3M oraz marży (4,25 p.p.) i będzie płatne w okresach trzymiesięcznych. Obligacje mają postać materialną i wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Data wykupu obligacji to dzień 30 kwietnia 2020 roku. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed dniem 30 kwietnia 2020 roku pod warunkiem uzyskania zgody obligatariuszy. Wykup obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na instalacji badawczej wytworzonej w ramach zrealizowanego przez Emitenta projektu badawczo - rozwojowego pod nazwą ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych? zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu. W sytuacji naruszenia warunków emisji obligacji (w przypadku niedokonania płatności kwot należnych z tytułu obligacji, niezgodności z prawem zobowiązań Emitenta z obligacji, niewypłacalności Emitenta lub zaprzestania przez niego działalności) bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten przypadek naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Do góry