Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2019 g:17:20 2019-04-15 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: ?Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca?
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zakończenia realizacji projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica" (?Projekt?) oraz raportu rocznego za 2015 rok, w których Skotan S.A. (?Spółka?) wskazywał, że zgodnie z zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) umową o dofinansowanie Projektu, jest zobowiązany do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarł z PARP, reprezentowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. aneks do umowy o dofinansowanie Projektu na podstawie którego wdrożenie wyników uzyskanych w trakcie realizacji Projektu ma nastąpić do dnia 30 listopada 2020 r. (pierwotnie 30 listopada 2018 r.). Tym samym do dnia 30 listopada 2020 r. Spółka zobowiązana jest do utrzymania trwałości Projektu. Przedłużenie terminu na wdrożenie wyników badań jest konieczne do sfinalizowania prac niezbędnych do wdrożenia Projektu i wypełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie.

Do góry