Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2019 g:16:07 2019-06-27 Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?, ?Wykonawca?) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. zawarł z Eko Tree s.r.o. z siedzibą w Bardejov (Słowacja) (?Zamawiający?) aneks (?Aneks?) do umowy przedstawionej w raporcie bieżącym nr 27/2018, na mocy której Spółka zobowiązała się do dostawy, wykonania i rozruchu instalacji będących częścią projektu Zamawiającego polegającego na utylizacji odpadów (osadów ściekowych) (?Umowa?).

O zawarciu aneksów do ww. Umowy, przedłużających termin na wymagane ze strony Zamawiającego potwierdzenie rozpoczęcia Fazy Wykonawczej, Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2019, 9/2019, 13/2019 i 17/2019.

Zawarty obecnie Aneks stanowi o rozpoczęciu Fazy Wykonawczej i określa jej zakres - moduł 300 (oczyszczania gazu syntezowego) zostanie ostatecznie wykonany przez Zamawiającego według projektu dostarczonego przez Skotan S.A. i uruchomiony pod nadzorem Skotan S.A., Aneks zawiera również specyfikację i warunki dostawy modułu 400 (moduł kogeneracyjny). Strony ustaliły, że wszelkie prace montażowe będą wykonywane przez lub na koszt Zamawiającego jednak pod nadzorem i przy udziale ekspertów Wykonawcy. Zryczałtowane wynagrodzenie Spółki za Fazę Wykonawczą wyniesie 120 tys. euro netto.

Zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym Faza Wykonawcza ma zostać zrealizowana w terminie do 30 listopada 2019.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry