Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2019 g:17:03 2019-09-26 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie emisji 10 obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 26 września 2019 r. zawarł z obligatariuszem obligacji serii G porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji serii G do dnia 31 grudnia 2020 roku (pierwotnie 30 września 2019 r.).
Zgodnie z zawartym porozumieniem Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji serii G, tj. przed datą 31 grudnia 2020 roku, na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
Pozostałe warunki emisji obligacji serii G nie uległy zmianie.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry