Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2019 g: 15:00 2019-09-27 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
Zarząd Skotan S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2019 roku od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (?) datowanego na dzień 26 września 2019 roku o następującej treści:
?Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 19 września 2019 roku zbyłem w transakcjach giełdowych na rynku regulowanym 31.929 sztuk akcji spółki Skotan S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło 23 września 2019 roku). Transakcje te spowodowały zmianę mojego bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 2% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A.
Przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio 4.296.444 sztuki akcji spółki Skotan S.A, co stanowiło 15,912% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 180.000 sztuk akcji spółki Skotan S.A., co stanowiło 0,666% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A..
Posiadane akcje uprawniały mnie bezpośrednio do 4.296.444 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 15,912% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie do 180.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,666% w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień 26 września 2019 roku posiadam bezpośrednio 4.207.820 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 15,584% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 180.000 sztuk akcji spółki Skotan S.A., co stanowi 0,666% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A..
Posiadane akcje upoważniają mnie bezpośrednio do 4.207.820 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 15,584% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie do 180.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,666% w ogólnej liczbie głosów.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Skotan S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Skotan SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.?

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do góry