Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2019 g:23:39 2019-10-17 Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SKOTAN S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu, w ramach uzupełnienia Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. ?SKOTAN? S.A. oraz Grupy Kapitałowej ?SKOTAN?, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 roku, opinię Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. oraz śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za okres 01.01.2019-30.06.2019.
1312-opinia_rady_nadzorczej_skotan_s.a._30.06.2019.pdf [załącznik] (413.34 KB)

Do góry