Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2019 g:16:04 2019-10-22 Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 27 września 2019 r. oraz wcześniejszych raportów dotyczących sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,6 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami (?Nieruchomość?), Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 22 października 2019 r. spółka zależna SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. (?Sprzedający?) zawarła ze spółką Grupa CZH S.A. (?Kupujący?) warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zbył na rzecz Kupującego Nieruchomość za cenę netto 2,14 mln zł pod warunkiem, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu Nieruchomości.
Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia zrzeczenia się lub niewykonania prawa pierwokupu, jednak nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. O zawarciu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Do góry