Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2020 g: 23:47 2020-01-31 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie), Zarząd Skotan S.A. (Spółka, Emitent) podaje do
publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny:
- za I kwartał 2020 roku ? 1 czerwca 2020 roku
- za III kwartał 2020 roku ? 30 listopada 2020 roku
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 30 września 2020 roku
3. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok ? 30 kwietnia 2020 roku
4. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 30 kwietnia 2020 roku
Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III
kwartał 2020 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych
raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I
półrocze 2020 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres
zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do góry