Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2020 g:17:50 2020-04-21 Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje niniejszym do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I kwartał 2020 roku:
- przychody ze sprzedaży: 2.567 tys. zł (w porównaniu do 1.571 tys. zł w I kwartale 2019 r.),
- wynik operacyjny (EBIT): 434 tys. zł (w porównaniu do -969 tys. zł w I kwartale 2019 r.),
- wynik netto: 107 tys. zł (w porównaniu do -1.172 tys. zł w I kwartale 2019 r.),
- wskaźnik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację): 631 tys. zł (w porównaniu do -773 tys. zł w I kwartale 2019 r.).

Czynnikami mającymi wpływ na wyniki Skotan S.A. za I kwartał 2020 r. jest istotny wzrost sprzedaży produktów Spółki, rozpoczęcie dystrybucji płynów biobójczych produkcji Boryszew ERG, a także przychody z tytułu realizacji kontraktu z Eko Tree s.r.o. (Słowacja), o którym Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spółka informuje, że zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem COVID-19 nie ma obecnie istotnego negatywnego wpływu na działalność Skotan S.A. Działalność prowadzona jest bez większych zakłóceń, a Zarząd Spółki monitoruje na bieżąco zachodzące zdarzenia w celu dostosowania funkcjonowania do zmieniających się warunków, tak aby w sposób bezpieczny zapewnić kontynuację działalności. W chwili obecnej nie ma jednak możliwości przewidzenia skutków powyższego zjawiska w skali kraju i świata w przyszłości, a tym samym nie ma możliwości określenia jego wpływu na działalność operacyjną Spółki w kolejnych kwartałach.

Ponadto, Spółka uzupełniająco, w związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok na dzień 15 maja 2020 r. (o czym poinformowano raportem bieżącym nr 5/2020), przekazuje niniejszym wybrane szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. za rok 2019:
- przychody ze sprzedaży: 4 443 tys. zł (w porównaniu do 3.499 tys. zł w 2018 r.),
- wynik operacyjny (EBIT): -3 230 tys. zł (w porównaniu do -3 946 tys. zł w 2018 r.),
- wynik netto: -3 267 tys. zł (w porównaniu do -4.636 tys. zł w 2018 r.),
- wskaźnik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) : - 2 469. tys. zł (w porównaniu do -3 200 tys. zł w 2018 r.).

Osiągnięte wyniki finansowe nie odbiegają istotnie od wyników z poprzednich okresów i wynikają ze standardowej działalności sprzedażowej Spółki wykazując stały trend wzrostowy.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym za 2019 rok, którego publikację zaplanowano na 15 maja 2020 r.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry