Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2014 2014-02-28 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku dotyczącego podpisania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowy o dofinansowanie (Umowa) projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" (Projekt), w którym wskazano, iż okres kwalifikowalności wydatków do Projektu kończy się w dniu 28 lutego 2014 r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na wniosek Spółki PARP wydłużyła termin realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2014 r.

Okres przedłużenia realizacji Projektu zostanie wykorzystany na przeprowadzenie niezbędnych badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez optymalizację pracy instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych zawierających wodór, pochodzących z różnych procesów chemicznych (Instalacja) oraz na opracowanie wytycznych do przebudowy Instalacji z badawczej na produkcyjną. Jednocześnie Spółka informuje, że zakończenie wstępnej fazy rozruchu Instalacji, przewidywane jest jeszcze w I kwartale b.r. Wydłużenie okresu realizacji Projektu nastąpiło w wyniku konieczności przeprowadzenia powtórnej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie instalacji badawczej wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych (Instalacja) oraz dostosowania rozwiązań technicznych do wymagań technologii dostarczania gazu do Instalacji, a także ze względu na zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo Instalacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 19 września 2013 r.

Do góry