Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2014 2014-04-01 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2014r. otrzymał zawiadomienie z dnia 26 marca 2014 roku o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przekazane przez Panią Grażynę Wandę Karkosik o następującej treści:

\"Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 19 marca 2014 roku zbyłam w transakcjach giełdowych 229.108 sztuk akcji spółki Skotan S.A. Transakcje te spowodowały przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A.

Przed dniem transakcji posiadałam 5.590.041 sztuk akcji Skotan S.A., co stanowiło 10,35% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 5.590.041 głosy na WZ, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A.

Na dzień 26 marca 2014 roku posiadam 5.189.556 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 9,61% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają mnie do 5.189.556 głosów na WZ, co stanowi 9,61% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Skotan S.A.\"

Do góry