Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2014 2014-05-14 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd Spółki SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, odpowiednio za I półrocze 2014 roku i za rok 2014.
Wybór ww. podmiotu nastąpił na podstawie art. 20 pkt. 2.2 Statutu Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi. Wybrany podmiot to: 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.
Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie:
- przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze lat 2009 - 2013,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2009 - 2013.
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym podmiotem na czas wykonania jej przedmiotu.

Do góry