Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2014 2014-07-17 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 lipca 2014r. otrzymał zawiadomienie z dnia 9 lipca 2014 roku o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przekazane przez Panią Grażynę Wandę Karkosik o następującej treści:

\"Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 4 lipca 2014 roku zbyłam w transakcji pakietowej 390.000 sztuk akcji spółki Skotan S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A.

Przed dniem transakcji posiadałam 3.073.314 sztuk akcji Skotan S.A, co stanowiło 5,69% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 3.073.314 głosy na WZ, co stanowiło 5,69% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A..

Do góry