Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2014 2014-07-17 Aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. dotyczącego podpisania umowy (Umowa) z Polską Agencją Przedsiębiorczości (PARP) o wykonanie i finansowanie projektu \" Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6\" (Projekt), w którym wskazano planowany termin realizacji Projektu na dzień 30 września 2014 r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2014 roku otrzymał podpisany przez PARP aneks do ww. Umowy (Aneks), zgodnie z którym na wniosek Spółki PARP wydłużyła termin kwalifikowalności wydatków dla Projektu do dnia 30 czerwca 2015 r.
Na mocy Aneksu podwyższono również całkowity koszt realizacji Projektu do 29,98 mln zł. Zgodnie z Aneksem Emitent jest zobowiązany zapewnić, że co najmniej jeden przedsiębiorca realizujący Projekt zobowiązany jest, z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 czerwca 2018 roku, nie później niż 3 lata od zakończenia realizacji Projektu.

Wydłużenie terminu realizacji Projektu jest związane z koniecznością dokonania odbioru, rozruchu oraz niezbędnych badań przemysłowych i prac rozwojowych na modelu instalacji do przeprowadzania procesu estryfikacji mieszanki olejów w skali pełnotechnicznej.
Okres przedłużenia realizacji Projektu zostanie wykorzystany na badania efektywności procesu estryfikacji na modelu instalacji oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia.

Do góry