Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2014 2014-10-22 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku dotyczącego projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" (Projekt), w którym wskazano, iż okres kwalifikowalności wydatków do Projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na wniosek Spółki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin realizacji Projektu do dnia 31 marca 2015 r.
Okres przedłużenia realizacji Projektu zostanie wykorzystany na przeprowadzenie dalszych badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z optymalizacją pracy instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych zawierających wodór, pochodzących z różnych procesów chemicznych (Instalacja) oraz na opracowanie wytycznych do przebudowy Instalacji z badawczej na produkcyjną.
Zgodnie z treścią Aneksu, Emitent jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków określonych w umowie o dofinansowanie, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 31 marca 2018 roku, nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu.
Wydłużenie okresu realizacji Projektu nastąpiło w wyniku konieczności uwzględnienia nowych rozwiązań w układzie zasilania silników i chłodzenia w instalacji badawczej wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych (Instalacja).

Do góry