Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2016 2016-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zarząd SKOTAN S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 30 maja 2016 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-105/10.00 _Umowa o dofinansowanie projektu wodorowego_.

Zgodnie ze stanowiskiem PARP w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów projektu wodorowego, zakwestionowane wydatki kwalifikowane w części należnej zwrotowi wynoszą 2.084.966,71 zł. Dodatkowo do przedmiotowej kwoty PARP doliczył odsetki umowne w kwocie 484.621,08 zł.

Postępowanie wstrzymuje weryfikację złożonego przez Emitenta wniosku o płatność końcową w projekcie do momentu dokonania zwrotu środków lub zakończenia postępowania administracyjnego.

Jak wskazywał wcześniej Zarząd w raporcie okresowym, w ramach procedury rozliczenia projektu wodorowego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja zakwestionowała część poniesionych przez Spółkę kosztów projektowych jako koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem. Uruchomiona procedura wyjaśniająca oraz dodatkowe kontrole projektu przeprowadzone przez PARP w 2015 r. nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć w przedmiotowej sprawie. W przypadku ostatecznego nie uznania racji Spółki i nie znalezienie pozasądowego porozumienia w sprawie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oficjalny spór co do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych może znaleźć swój finał w Sądzie.

Ryzyko otwarcia przedmiotowego postępowania Zarząd Emitenta wskazywał w Raporcie kwartalnym Q1 2016 w sekcji 3.2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz w Raporcie Rocznym 2015 w sekcji VII.

Do góry