Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2016 21:45 2016-07-27 Otrzymanie decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w sprawie projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie otrzymania informacji dotyczącej wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” („Umowa”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zarząd Skotan S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. otrzymał od pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w ww. postepowaniu, informację o decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. („PARP”) z dnia 21 lipca 2016 roku, w której zobowiązano Emitenta do dokonania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” w kwocie 2.378.122, 17 zł, w tym kwoty 1,901 544,33 zł z tytułu należności głównej oraz kwoty 476 577,84 zł z tytułu odsetek. Uzasadnienie faktyczne oraz prawne przedstawione w otrzymanej decyzji odrzuca przedstawione przez Emitenta wyjaśnienia składane w toku postępowania oraz podtrzymuje stanowisko PARP dotyczące ustalenia o nie kwalifikowalności części wydatków projektowych.
Otrzymana decyzja PARP jest w chwili obecnej poddawana przez Emitenta ocenie prawnej. Decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji służy Spółce odwołanie do Ministra Rozwoju. O dalszych krokach dotyczących otrzymanej Decyzji Zarząd Emitenta będzie informował w osobnym raporcie bieżącym.
Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko wyrażone w raporcie bieżącym nr 10/2016, zgodnie z którym w przypadku ostatecznego nie uznania racji Spółki i nie znalezienia pozasądowego porozumienia w sprawie, zgodnie z Umową oficjalny spór co do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych może zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej.

Do góry