Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
61/2007 2007-12-20 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną Eurochem Sp. z o.o.
60/2007 2007-12-20 Podpisanie umowy inwestycyjnej z AT Agrar – Technik GmbH
59/2007 2007-12-19 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną Eurochem Sp. z o.o.
58/2007 2007-12-11 Udzielenie zabezpieczenia realizacji umowy zawartej przez spółkę zależną.
57/2007 2007-12-06 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
56/2007 2007-12-06 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.
55/2007 2007-12-04 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.
54/2007 2007-11-19 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
53 2007-11-12 Odwołanie prognoz Skotan S.A. na rok 2007
52 2007-10-27 Nabycie udziałów spółki Alchemia-Ester sp. z o.o. oraz objęcie udziałów spółki Skotan-Ester sp. z o.o.
51 2007-10-18 Nabycie przez Skotan S.A. biotechnologicznego projektu w zakresie przetwarzania produktów Spółki
50 2007-10-11 Informacje uzyskane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
49 2007-10-08 Korekta raportu za I półrocze 2007 roku
48 2007-10-02 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
47 2007-09-26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przez Skotan S.A.
46 2007-08-29 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
45 2007-08-28 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
44 2007-08-27 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. o ofercie
43 2007-08-22 Nabycie aktywów o znacznej wartości
42 2007-08-09 Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r.
41 2007-07-16 Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 lipca 2007 r.
40 2007-07-16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 lipca 2007 r.
39/2007 2007-07-12 Korekta raportu dotyczącego wyboru biegłego rewidenta
37/2007 2007-07-11 Korekta raportu dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. w dniu 12 lipca 2007 r.
39 2007-07-10 W sprawie wyboru biegłego rewidenta
38 2007-07-09 Udzielenie prokury łącznej
37 2007-07-04 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. w dniu 12 lipca 2007 r.
36/2007 2007-06-30 Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SKOTAN S.A.
35/2007 2007-06-28 Korekta informacji w raporcie rocznym RS 2006
34 2007-06-25 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2006
33 2007-06-19 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną Eurochem Sp. z o.o.
32 2007-06-01 W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 lipca 2007 r.
31 2007-05-24 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przez Skotan S.A.
30 2007-05-16 Korekta raportu za I kwartał 2007 roku
29 2007-04-20 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. o ofercie
28 2007-04-18 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Eurochem Sp. z o.o.
27 2007-04-16 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Eurochem Sp. z o.o.
26 2007-04-04 zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
25 2007-03-20 Nabycie i zbycie akcji SKOTAN S.A. przez podmiot blisko związany z osobami zarządzającymi i nadzorującymi
24 2007-03-19 Nabycie akcji SKOTAN S.A. przez podmiot blisko związany z osobami zarzadzającymi i nadzorującymi
22 2007-03-19 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta
23 2007-03-19 Sprzedaż akcji SKOTAN S.A. przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
21 2007-03-16 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta
20 2007-03-14 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta przez Boryszew S.A.
19 2007-03-09 Powołanie Prezesa Zarządu Skotan S.A.
18 2007-03-09 Rezygnacja osoby nadzorującej
17 2007-03-07 Nabycie akcji SKOTAN S.A. przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
16 2007-02-28 Korekta prognozy wyników \"Skotan\" S.A.
13 2007-02-16 Korekta komunikatu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i zakup nieruchomości przez Spółkę Zależną
14 2007-02-16 W sprawie postanowienia sądu apelacyjnego
15 2007-02-16 Nabycie udziałów Spółki Eurochem
13/2007-korekta 2007-02-16 Korekta komunikatu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i zakup nieruchomości przez Spółkę Zależną - uzupełnienie podpisu pod raportem
13 2007-02-15 W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i zakup nieruchomości przez Spółkę Zależną
12 2007-02-15 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
11 2007-02-14 w sprawie rozwiązania umów z Operatorem Paliw Płynnych
10 2007-02-02 W sprawie wykazu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
9 2007-01-31 W sprawie stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
8 2007-01-22 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej \"Skotan\" S.A.
7 2007-01-15 Rezygnacja Prezesa Zarządu
6 2007-01-03 Informacja o asymilacji
5 2007-01-02 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
4 2007-01-02 informacja o rejestracji akcji serii C przez KDP
3 2007-01-02 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
2 2007-01-02 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
1 2007-01-02 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej

Do góry