Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2008 2008-12-30 Złożenie przez spółkę zależną wniosku w sprawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
43/2008 2008-12-30 Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w ,,Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ".
42/2008 2008-12-23 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
41/2008 2008-12-19 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
40/2008 2008-12-16 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
39/2008 2008-11-28 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
38/2008 2008-11-20 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
37/2008 2008-11-14 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.
36/2008 2008-11-04 Zawiadomienie UNIBAX Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta
35/2008 2008-10-30 Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta.
34/2008 2008-10-24 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
33/2008 2008-10-16 Zawarcie porozumienia o współpracy z SOILUTIONS AG z siedzibą w Berlinie.
32/2008 2008-10-01 Zawiadomienie UNIBAX Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta
31/2008 2008-09-29 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
30/2008 2008-09-22 Zmiany dotyczące sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 r.
29/2008 2008-09-01 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Eurochem Sp. z o.o..
28/2008 2008-08-11 Odwołanie prognoz Skotan S.A. na rok 2008
27/2008 2008-07-15 Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie zabezpieczenia realizacji umowy zawartej przez spółkę zależną.
26/2008 2008-07-09 Otrzymanie Decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie wykreślenia z rejestru wytwórców.
25/2008 2008-07-07 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.
24/2008 2008-06-26 Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.
23/2008 2008-06-26 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
22/2008 2008-06-23 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.
21/2008 2008-06-18 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r.
20/2008 2008-06-11 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007.
19/2008 2008-06-10 Rozwiązanie umowy z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych
18/2008 2008-05-23 Decyzja Prezesa URE w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych
17/2008 2008-05-15 W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.
16/2008 2008-04-30 Otrzymanie przez spółkę zależną promesy koncesji na wytwarzanie paliwa ciekłego
15/2008 2008-04-24 Otrzymanie Decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w sprawie wykreślenia z rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw.
14/2008 2008-04-23 Informacja o złożeniu wniosków patentowych przez Skotan S.A.
14/2008 2008-04-23 Information on submission of patent proposal by Skotan S.A.
13/2008 2008-04-22 Wydanie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska dokumentu umożliwiającego realizację przez Skotan S.A. działań zmierzających do handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla
13/2008 2008-04-22 Issuance by the Ministry of the Environment of a document allowing Skotan S.A. accomplishment of activities aimed at trading in CO2 emission allowances.
12/2008 2008-04-21 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
11/2008 2008-04-07 Złożenie wniosków w sprawie koncesji na produkcję i wytwarzanie paliw ciekłych.
10/2008 2008-03-31 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
9/2008 2008-03-31 Odwołanie prokury łącznej
8/2008 2008-03-27 Uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez spółkę zależną.
7/2008 2008-02-11 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
6/2008 2008-01-25 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
5/2008 2008-01-15 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
4/2008 2008-01-15 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007.
3/2008 2008-01-15 W sprawie stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2008 r.
2/2008 2008-01-04 Odwołanie Członka Zarządu
1/2008 2008-01-04 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Do góry