Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2012 2012-12-31 Aktualizacja informacji nt. projektu Innowacyjne absorbery falowe – energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym
34/2012 2012-12-10 Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie badań w przedmiocie weryfikacji wartości probiotycznych żywych drożdży Yarrowia lipolytica.
33/2012 2012-12-10 Uzupełnienie informacji na temat zmiany w składzie Zarządu SKOTAN S.A.
33/2012 2012-12-07 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.
32/2012 2012-11-22 Podpisanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu \"Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości\"
31/2012 2012-10-22 Rekomendacja wsparcia finansowego dla projektu z zakresu technologii odzyskiwania lantanowców z odpadów fosfogipsów.
30/2012 2012-10-17 Podpisanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o wykonanie projektu w przedmiocie podniesienia wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica
29/2012 2012-10-05 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu \"Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Liplytica\"
28/2012 2012-07-01 zatwierdzenie projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. w ramach działania 1.4 POIG
27/2012 2012-06-28 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
26/2012 2012-06-26 Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce
25/2012 2012-06-26 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r.
24/2012 2012-06-26 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 26 czerwca 2012r.
23/2012 2012-06-19 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w SKOTAN S.A.
22/2012 2012-06-18 Przyznanie środków finansowych w ramach dofinansowania projektu SKOTAN S.A. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w przedmiocie podniesienia wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica
21/2012 2012-06-18 Zaakceptowanie do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu naukowo – badawczego SKOTAN S.A. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji wartości probiotycznych żywych drożdży Yarrowia lipolytica
20/2012 2012-06-18 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
19/2012 2012-06-05 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu budowy instalacji pilotażowej do produkcji suplementów diety bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe
18/2012 2012-06-05 Aktualizacja informacji nt. zaakceptowania do wsparcia projektu Innowacyjne absorbery falowe – energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym
17/2012 2012-05-31 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/2012 2012-05-31 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
15/2012 2012-05-31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.
14/2012 2012-05-28 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
13/2012 2012-05-24 Wyrok Sądu oddalający powództwo AT Agrar Technik przeciwko Spółce
12/2012 2012-04-23 Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania projektu naukowo – badawczego SKOTAN
11/2012 2012-04-11 Uznanie przez PARP za zasadne trzech protestów dotyczących oceny merytorycznej fakultatywnej wniosków o dofinansowanie
10/2012 2012-03-26 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
9/2012 2012-03-20 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.
8/2012 2012-03-12 Aktualizacja informacji nt. zaakceptowania do wsparcia projektu Innowacyjne absorbery falowe – energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym
7/2012 2012-03-06 Wydanie ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu produkcji drożdży paszowych
6/2012 2012-02-29 Podpisanie umowy z PARP w sprawie dofinansowania projektu SKOTAN
5/2012 2012-02-01 Zawiadomienie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
4/2012 2012-01-27 Zaakceptowanie do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu naukowo – badawczego SKOTAN S.A. w przedmiocie badania nad produkcją białka w płynie
3/2012 2012-01-26 Zaakceptowanie do wsparcia projektu Innowacyjne absorbery falowe – energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym
2/2012 2012-01-20 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
1/2012 2012-01-05 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Do góry