L.P. Akcjonariusz Liczba Akcji (szt.) % Akcji (%) Liczba Głosów (szt.) % Głosów (%)
1. Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotem powiązanym, w tym: 5 965 660 22,095 % 5 965 660 22,095 %
Roman Krzysztof Karkosik * 5 964 660 20,0913 % 5 964 660 20,0913 %
RKK Investments Sp. z o. o.** 1 000 0,0037 % 1 000 0,0037 %
2. Pozostali 21 034 340 77,905 % 21 034 340 77,905 %
OGÓŁEM 27 000 000 100 % 27 000 000 100 %

  *liczba akcji zarejestrowana przez Akcjonariusza na  WZA w dniu 31.05.2021 r.

**liczba akcji zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. z dnia 31.12.2020 r. (RB 29/2020).