Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział procentowy w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów (szt.) Udział procentowy ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi, w tym*: 24 985 129 37,925% 24 985 129 37,925%
Roman Krzysztof Karkosik 1 982 629 3,0094% 1 982 629 3,0094%
RKK Investments Sp. z o. o. 2 500 0,0038% 2 500 0,0038%
Boryszew S.A. 23 000 000 34,912% 23 000 000 34,912%
Unibax Sp. z o.o. 8 659 849 13,145% 8 659 849 13,145%
Pozostali 32 235 022 48,93% 32 235 022 48,93%
Ogółem 65 880 000,00 100,00% 65 880 000 100,00%

  *liczba akcji zgodnie z zawiadomieniem o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. z dnia 03.02.2023 r. (RB 8/2023, RB 9/2023, RB 11/2023).