Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Wykształcenie:
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Piotr Szeliga

Wykształcenie:

Pan Piotr Szeliga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996–2000 pracował w firmie Arthur Andersen. W latach 2000–2003 w firmie ce-market.com pełnił funkcję Kontrolera Finansowego. Od 2003 do 2012 roku był zatrudniony w Impexmetal S.A. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2006 roku do listopada 2018 był związany z Boryszew S.A., pełniąc w latach 2012-2018 funkcje w Zarządzie Spółki. Od listopada 2018 Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin Impexmetal S.A., obecnie Gränges Konin S.A

Pan Piotr Szeliga sprawował funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal/Boryszew. Prelegent i panelista licznych wydarzeń gospodarczych, laureat nagród i odznaczeń branżowych, członek komitetów naukowych konferencji naukowo-technicznych.

Pan Piotr Szeliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub  spółki kapitałowej i nie uczestniczy w  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Małgorzata Waldowska

Wykształcenie:
Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat kariery zawodowej pełniła okresowo funkcje Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej NFI Krezus i NPA Skawina Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. Od 2012 roku zasiada również w Radzie Nadzorczej Skotan SA.

Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Radosław Szorc

Wykształcenie:

Pan Radosław Szorc ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w spółkach kapitałowych z branży telekomunikacyjnej, budowlanej i motoryzacyjnej, gdzie zarządzał procesami budżetowania, odpowiadał za wdrożenie modeli biznesowych oraz nadzorował przepływy finansowe. Posiada szerokie kwalifikacje w obszarze finansów, planowania strategicznego oraz kontrollingu finansowego i operacyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2001–2017 zajmował stanowiska Głównego Specjalisty ds. Kontrolingu, Eksperta ds. Kontrolingu oraz Kierownika Wydziału Raportowania Zarządczego i Budżetowania w Orange S.A. W latach 2017 do 2019 kolejno pełnił funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu w Grupie Kapitałowej Polimex- Mostostal S.A. (2017-2018), a następnie w przedsiębiorstwie PESA S.A (2018-2019). W 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego S.A. Od 2020 roku jest związany z Boryszew S.A., gdzie sprawował funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu, a obecnie Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej.

Pan Radosław Szorc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Radosław Szorc spełnia wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Jakub Nadachewicz

Wykształcenie:
Pan Jakub Nadachewicz posiada wyższe wykształcenie. Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Unibax Sp. z o.o. W latach 2006-2007 obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu „Unibax Włóknina" Sp. z o.o, a w latach 2007 - 2013 - Prezesa Zarządu. Od 2008 r. jest Prezesem Zarządu "Unipartner" Sp. z o.o.

W 2006 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Unibax S.A. Toruń.

Pełnił również funkcję w Radach Nadzorczych Spółek: Garbarnia Skotan Sp. z o.o. oraz Gold Investments Sp. z o.o.

Pan Jakub Nadachewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Dominika Kowalczyk

Wykształcenie:
Pani Dominika Kowalczyk studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku nauki polityczne. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa handlowego, jest ekspertem komunikacji społecznej i public relations.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 2010  zarządza agencjami public relations (od 2015 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu Zebra PR sp. z o.o.). W ramach aktywności zawodowej realizowała projekty doradztwa z zakresu marketingu i public relations dla klientów z branży energetycznej, finansowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Doradca wielu zarządów wielu polskich firm w zakresie komunikacji produktowej, wewnętrznej i budowania relacji z mediami oraz administracją publiczną. Była rzecznikiem prasowym m.in. Krajowej Izby Fizjoterapeutów (w latach 2018-2022), Ministra Finansów (w latach 2005-2006) oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (w latach 2006-2009). Brała udział w pracach nad strategią komunikacji IPO (debiut giełdowy) PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami kryzysowymi.

Aktualnie Pani Dominika Kowalczyk prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PR Code Dominika Kowalczyk oraz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Zebra PR sp. z o.o. i Prezesa Zarządu spółki Kraina Westernu Sarnowa Góra sp. z o. o.

Działalność wykonywana przez Panią Dominikę Kowalczyk poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pani Dominika Kowalczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dominika Kowalczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.