Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2017 23:45 2017-02-22 Otrzymanie ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie otrzymania decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" („Projekt\") realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zarząd Skotan S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. otrzymał decyzję Ministra Rozwoju i Finansów jako Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która zobowiązuje Emitenta do dokonania zwrotu środków przeznaczonych na realizację Projektu w kwocie 2.425.499,17 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia dokonania zwrotu, przy czym z uwagi na dotychczas dokonany przez Emitenta zwrot 523.960,7 zł z należności głównej, Emitent zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji pozostałych środków w wysokości 1.901.538,47 zł plus odsetki.
Powyższa decyzja jest ostateczna. Na decyzję przysługuje Emitentowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po analizie prawnej i konsultacji z Radą Nadzorczą, Zarząd Emitenta rozważy dalsze kroki w przedmiotowej sprawie.
Emitent informował uprzednio w raportach okresowych za rok 2015 i 2016 o ryzykach i zagrożeniach wynikających z ewentualnego niekorzystnego rozstrzygnięcia w tej sprawie i na dzień 30.06.2016r. utworzył rezerwę w wysokości 2.378.122,18 zł.

Do góry