Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2017 2017-04-27 Proponowane zmiany Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r.
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) przedstawia poniżej treść proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. zwołanym na dzień 24 maja 2017 roku:

Obecne brzmienie Artykułu 8 Statutu Spółki:
„Artykuł 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C.”

Proponowane brzmienie Artykułu 8 Statutu Spółki:
„Artykuł 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 72.468.000 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/ i dzieli się na nie więcej niż 59.400.000 /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż 5.400.000 /słownie: pięć milionów czterysta tysięcy / akcji serii D.”

Po Artykule 8 dodaje się Artykuł 8a o następującym proponowanym brzmieniu:

„Artykuł 8a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.588.000,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,22 zł (jeden złoty 22/100) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
3. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 24 maja 2020.”

Do góry