Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2017 g 22:20 2017-07-03 Otrzymanie pisma dotyczącego wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich
Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r. otrzymał z Ministerstwa Finansów pismo informujące o wpisie Spółki do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich.
Wpis do rejestru został dokonany w związku ze zgłoszeniem nadesłanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie ("PARP"). Jako przyczynę wykluczenia wskazano art. 207 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z brakiem zwrotu w wyznaczonym terminie środków uzyskanych przez Spółkę z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Zgodnie z otrzymanym pismem okres wykluczenia zakończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu ww. środków.
Jednocześnie Spółka informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymała decyzji PARP dotyczącej złożonego przez Spółkę w marcu br. wniosku o zgodę na rozłożenie spłaty ww. zobowiązania na 9 rat płatnych co kwartał począwszy od II kwartału 2017 roku. O decyzji PARP, Spółka poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Do góry