Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Bieżące

powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2017 g 23:26 2017-07-05 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 9 marca 2017 r., Zarząd Skotan S.A. ("Emitent",) informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczącej złożonego przez Emitenta w marcu br. wniosku o zgodę na rozłożenie spłaty środków pochodzących z umowy zawartej z PARP o dofinansowanie projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na 9 rat płatnych co kwartał począwszy od II kwartału 2017 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie, jako organu egzekucyjnego, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej przysługującej PARP od Emitenta, z przywołanej powyżej decyzji do spłaty środków pochodzących z umowy zawartej z PARP o dofinansowanie projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\" sporządzone na podstawie art. 89 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) oraz w związku z tytułami wykonawczymi wystawionymi przez PARP w dniu 22 czerwca 2017 r. na podstawie art. 26 ww. Ustawy, na łączna kwotę 2 604 726,39zł. Rachunki bankowe Emitenta zostały obciążone tytułem realizacji zajęcia egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie .

Do góry