Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2018 g: 09:44 2018-01-26 Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów
Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) zgodnie z § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, zmienionej następnie Uchwałą nr 1269/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2015 roku w związku z zakwalifikowaniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) po raz drugi z rzędu akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów, przedstawia do publicznej wiadomości program naprawczy wskazujący działania jakie zamierza podjąć Emitent w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista alertów.
Działania podejmowane w ramach programu naprawczego mają doprowadzić do ustabilizowania wartości kursu akcji na poziomie powyżej progu kwalifikacji do segmentu Lista alertów co zapewni swobodny i bezpieczny obrót akcjami Emitenta. Spółka uznała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem umożliwiającym podwyższenie wartości kursu akcji powyżej progu kwalifikacji będzie przeprowadzenie operacji scalenia akcji.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta zaproponuje na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszom podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na scalenie akcji Spółki oraz upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych. W przypadku wyrażenia przez walne zgromadzenie zgody na przeprowadzenie operacji scalenia akcji Zarząd Spółki niezwłocznie przystąpi do realizacji procesu, w szczególności do rejestracji zmian Statutu Spółki, zawarcia umowy z podmiotem w celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych, wyznaczenia w uzgodnieniu z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego, złożenia wniosku do GPW o zawieszenie notowań, złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) o dokonanie wymiany akcji.
Spółka zapewnia, że celem Zarządu Spółki jest możliwie jak najszybsze doprowadzenie do niekwalifikowania akcji Spółki do segmentu Lista Alertów przy jednoczesnej minimalizacji związanych tym kosztów z uwagi na sytuację finansową Emitenta. W związku z powyższym o ile nie zaistnieją inne okoliczności wymagające zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, propozycja scalenia akcji zostanie przez Zarząd Spółki przedstawiona na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, a proces scalenia akcji przy założeniu zgody walnego zgromadzenia zostanie zrealizowany w zależności od sprawności przebiegu czynności formalno-prawnych w 2018 roku.

Do góry