Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2018 g: 17:34 2018-02-22 Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 9 marca 2017 r., w którym Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o złożeniu skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (?Minister?) w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (?WSA?) wydał wyrok, który uchylił w całości zaskarżoną decyzję Ministra i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z wiedzą Spółki WSA m.in. podzielił zarzut dotyczący określenia wysokości kwoty dofinansowania do zwrotu bez zasięgnięcia opinii biegłego, o co Spółka wnioskowała w trakcie postępowania.

Wydany wyrok nie jest prawomocny. Stronom postępowania przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej. W przypadku podjęcia przez Spółkę lub Ministra decyzji o złożeniu skargi kasacyjnej, Spółka poinformuje o tym fakcie w trybie raportu bieżącego.

Do góry