Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2018 g:17:38 2018-05-24 Emisja obligacji serii I
Zarząd Skotan S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 maja 2018 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii J. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii J o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2019 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i będzie płatne w okresach trzymiesięcznych. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na instalacji badawczej wytworzonej w ramach zrealizowanego przez Emitenta projektu badawczo - rozwojowego pod nazwą "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Do góry