Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2018 g:15:00 2018-08-22 Rejestracja zmian Statutu Spółki
Zarząd Skotan S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki związanych ze scaleniem akcji Spółki przyjętych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 czerwca 2018 r. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 65.880.000 zł i dzieli się na 27.000.000 akcji o wartość nominalnej 2,44 zł każda, na który składa się 690.000 akcji serii A, 390.000 akcji serii B oraz 25.920.000 akcji serii C. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 27.000.000.

Obecne brzmienie artykułu 8 Statutu Spółki:
Artykuł 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) akcji o wartości nominalnej 2,44 zł /słownie: dwa złote 44/100/ każda, w tym 690.000 /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 390.000 /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 25.920.000 /słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii C.

Poprzednie brzmienie artykułu 8 Statutu Spółki:
Artykuł 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C.

W załączeniu do niniejszego do raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.
1261-statut_spolki_skotan_s.a..pdf [załącznik] (1.16 MB)

Do góry