Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2018 g:19:00 2018-08-29 Emisja obligacji serii K
Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii K. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii K o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2019 roku. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed dniem 31 grudnia 2019 roku pod warunkiem uzyskania zgody obligatariuszy. Oprocentowanie obligacji stanowi sumę stawki WIBOR3M oraz marży (4,25 p.p.) i będzie płatne w okresach trzymiesięcznych. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na instalacji badawczej wytworzonej w ramach zrealizowanego przez Emitenta projektu badawczo - rozwojowego pod nazwą "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta. W sytuacji naruszenia warunków emisji obligacji (w przypadku niedokonania płatności kwot należnych z tytułu obligacji, niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z obligacji, niewypłacalności Emitenta oraz zaprzestania przez niego działalności) bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten przypadek naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Do góry