Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2018 g:20:43 2018-11-19 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
Zarząd Skotan S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 listopada 2018 roku od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...) datowanego na dzień 16 listopada 2018 roku o następującej treści:
"Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 15 listopada 2018 roku nabyłem w transakcjach giełdowych na rynku regulowanym 23.524 sztuki akcji spółki Skotan S.A.(rozliczenie transakcji nastąpi 19 listopada 2018 roku ). Transakcje te spowodowały zmianę mojego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 2% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A.
Przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio 9.600.193 sztuki akcji Skotan S.A, co stanowiło 17,77% udziału w kapitale zakładowym spółki. Na dzień 14 listopada 2018 roku posiadałem 9.600.193 głosy na WZ, co stanowiło ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A..
Na dzień 16 listopada 2018 roku posiadam 9.630.100 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 17,83% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje upoważniają mnie do 9.630.100 głosów na WZ, co stanowi 17,83% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Skotan S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Skotan SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

Do góry