Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2019 g:22:40 2018-12-03 Uzgodnienie harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) informuje o uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) szczegółowego harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki o następującym brzmieniu:

1. Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta ? 5 grudnia 2018r.;
2. Złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia operacji scalenia akcji ? 6 grudnia 2018 r.;
3. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta od 12 do 27 grudnia 2018r. (włącznie);
4. Dzień referencyjny 17 grudnia 2018r.;
5. Informacja KDPW do Emitenta o łącznej liczbie niedoborów scaleniowych 20 grudnia 2018r.;
6. Złożenie do KDPW Aneksu do listu księgowego potwierdzającego liczbę praw akcyjnych na pokrycie niedoborów 21 grudnia 2018r.;
7. Dzień scalenia akcji w KDPW 27 grudnia 2018r.;
8. Wznowienie obrotu akcjami po scaleniu 28 grudnia 2018r.

W dniu dzisiejszym Spółka wystąpiła z wnioskiem do Zarządu GPW o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od 12 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku (włącznie).

Liczba akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSKTAN00010 przed scaleniem akcji wynosi: 54.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,22 zł każda. Scalenie akcji odbywa się w stosunku 2:1. W związku z powyższym, po wymianie w KDPW pod kodem PLSKTAN00010 zarejestrowanych będzie 27.000.000 akcji o wartości nominalnej 2,44 zł każda.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki zwraca się do wszystkich akcjonariuszy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do dostosowania stanu posiadania akcji Spółki przed dniem referencyjnym, w taki sposób aby posiadana liczba akcji stanowiła jedno - lub wielokrotność cyfry dwa.

W celu uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych Spółka zawarła umowę z Medea Find LLC , na mocy której Medea Fund LLC zobowiązał się zrzec się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz innych akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym akcje w liczbie nie pozwalającej na ich przeliczenie w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej i uzupełnić powstałe w ten sposób niedobory scaleniowe.

Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Spółki w związku z treścią uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz programem naprawczym podjętym w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista alertów.

Do góry