“Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw” w ramach działania 1.4 i 4.1

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 37 712 790,05 zł
Wysokość dofinansowania: 13 388 551,84 zł
Udział Unii Europejskiej: 11 380 269,06 zł
Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.09.2015

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i wdrożenie technologii hodowli drożdży paszowych na bazie degummingu – biologicznego surowca odpadowego powstającego przy produkcji estru i olejów roślinnych (biopaliw)

Projekt budowy własnej drożdżowni na bazie posiadanego i rozwiniętego projektu biotechnologicznego jest pierwszym projektem realizowanym w ramach nowej strategii średniookresowej na lata 2009-2012. Zgodnie z założeniami projekt obejmuje 2 etapy:

I etap: instalacja o wydajności 1100 ton rocznie w celu potwierdzenia założeń technicznych, technologicznych i projektowych oraz badania w zakresie optymalizacji i dywersyfikacji wsadu produkcyjnego, komponowania składu aminokwasowego i rozdziału komórkowego;

II etap: przeskalowanie produkcji z I etapu o 10 lub 20 razy, w zależności od wielkości popytu oraz stopnia specjalizacji produktowej a także dostępności wsadu produktowego opartego o odpady z produkcji biopaliw i odpadów przemysłu olejarskiego;

Potencjał projektu związany jest z długoterminowym wykorzystaniem białka własnej produkcji w przemysle paszowym:

– pasze dla zwierząt (zwłaszcza stad zarodowych ) o unikalnym, sterowalnym profilu aminokwasowym ( np. lizyna, metionina, cystyna, selenometionina);

– biopleksy paszowe (pasze zdrowotne – możliwe wykorzystanie w paszach leczniczych potencjału adaptacyjnego drożdży YARROWIA LIPOLITYCA oraz zdolności wiązania mykotosyn, zdolności prebiotycznych i probiotycznych) oraz rozwój prac badawczych w kierunku projektów biotechnologicznych z różnych dziedzin nauki, takich jak farmacja, farmakologia, medycyna czy kosmetyka.

Drożdżowania zostanie zlokalizowana na terenie Rafinerii Czechowice-Dziedzice, która zapewnia dostęp do surowca dla produkcji drożdży z uwagi na bliskość zakładów estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych produkowanych przez Lotos – Biopaliwa Sp. z o.o.

 

DECYZJA o ustalenie warunków zabudowy DECYZJA o ustalenie warunków zabudowy - aktualizacja

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - badania na psach i kotach Zapytanie ofertowe - badania na psach i kotach II Zapytanie ofertowe - badania na pszczołach Zapytanie ofertowe - badania na koniach oraz zwierzętach chorych

Zakończenie I Etapu projektu “Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw”

W dniu 30 kwietnia 2013 r. SKOTAN Spółka Akcyjna pomyślnie zakończyła realizację I Etapu projektu pn. “Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw” realizowanego w ramach umowy z PARP nr UDA-POIG.01.04.00-24-007/09-00, UDA-POIG.04.01-24-007/09-00 – Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne Przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt był realizowany od 01 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Celem głównym Projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przygotowanie wdrożenia technologii hodowli drożdży paszowych na bazie degummingu i wody glicerynowej – biologicznego surowca powstającego przy produkcji olejów roślinnych i estru. Realizacja Projektu domknęła cykl produkcji olejów roślinnych oraz cykl produkcyjny biopaliw, skutecznie zagospodarowując pozostałości poprodukcyjne.

Zaplanowane badania przemysłowe miały na celu przeniesienie do skali technicznej sprawdzonej w skali laboratoryjnej technologii utylizacji pozostałości poprodukcyjnych powstałych w wyniku procesów wytwarzania oleju spożywczego i biodiesla. W ramach realizowanego Projektu opracowano i wykonano instalację badawczą do namnażania drożdży paszowych Yarrowia lipolytica. Przeprowadzone wielomiesięczne badania żywieniowe potwierdziły korzystny wpływ drożdży na florę przewodu pokarmowego zwierząt, a także na stymulację wzrostu i rozwoju młodych osobników oraz ich zdrowotność i produkcyjność.

Prace rozwojowe koncentrowały się na opracowaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w celu potwierdzenia wcześniejszych założeń oraz na optymalizacji efektywności procesu namnażania w skali technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych wskaźników ekonomicznych. Opracowany został także projekt instalacji wielkoprzemysłowej, multiplikującej wydajność linii doświadczalnej.

W ramach I Etapu Projektu osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu, m.in. utworzono nowe miejsca pracy związane z działalnością B+R, utworzono stałą komórkę badawczo-rozwojową oraz dokonano nowych zgłoszeń patentowych.

Rezultatem II Etapu Projektu, który zgodnie z harmonogramem ma się rozpocząć w III kwartale 2013 r., będzie wdrożenie do produkcji drożdży paszowych poprzez budowę zakładu produkcyjnego. Budowa i uruchomienie pełnoprzemysłowej instalacji do produkcji drożdży Yarrowia lipolytica o wydajności do 6 000 ton rocznie ma się zakończyć w III kwartale 2015 r.

W efekcie realizacji projektu został wprowadzony do oferty Skotan S.A. nowy produkt:
Drożdże paszowe Yarrowia lipolytica

 

II Etap projektu – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 10.03.2015 Informacja 20.03.2015