“Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej” w ramach działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POIG.01.03.01-02-048/12

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 9 137 820,00 zł
Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta: 6 188 704,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 5 260 398,40 zł
Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2015

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum naukowe Instytutu Immunologi i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN oraz SKOTAN S.A. Celem badań przewidzianych w projekcie będzie opracowanie multiwalentnego preparatu oczyszczonych bakteriofagów dla patogenów bakteryjnych do zastosowania w profilaktyce zakażeń bakteryjnych w zespole stopy cukrzycowej. W wyniku realizacji Projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy produkt – innowacyjny bakteriofagowy preparat profilaktyczny.
Beneficjentem projektu jest Instytut Immunologi i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, natomiast SKOTAN S.A. występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu.

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu modelu badawczego 12.12.2014 Zapytanie ofertowe - wykonanie eksperymentalnej instalacji, optymalizacja procesu 18.02.2015 Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu instalacji 11.12.2015

“Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe” w ramach działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POIG.01.03.01-06-045/12

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 13 629 914,22 zł
Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta: 10 393 379,10 zł
Udział Unii Europejskiej: 8 834 372,23 zł
Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.06.2015

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz SKOTAN S.A.. Celem działań przewidzianych w projekcie będzie zbadanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych nowoodkrytego związku tiadiazolowego w celu określenia jego zastosowania jako selektywnego środka bójczego do zastosowania przeciwko kleszczom. Z wstępnych wyników badań laboratoryjnych wynika, iż związek działa selektywnie na roztocza jednak bez oddziaływania na inne owady. Jest to unikalna właściwość, pozwalająca perspektywicznie wykorzystać odkrycie na wielu płaszczyznach. Wybór kierunku badań jest uzasadniony istotnością i tempem wzrostu zachorowań na choroby kleszczowe oraz faktem opanowania właściwie całego terenu Europy przez kleszcze. Opracowany preparat będzie unikalnym na rynku, nowym rozwiązaniem, które będzie znakomitą alternatywą do obecnie stosowanych metod ograniczania populacji kleszczy, poprzez nieselektywne opryski za pomocą pestycydów.
Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, natomiast SKOTAN S.A. występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu.

“Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor od walki z warrozą pszczoły miodnej” w ramach działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POIG.01.03.01-06-047/12

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 13 481 629,50 zł
Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta: 10 499 440,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 8 924 524,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2013 – 30.06.2015

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz SKOTAN S.A. Celem badań przewidzianych w projekcie będzie opracowanie nowego warroacydu na bazie nowoodkrytego związku z rodziny tiadiazoli wraz z zaproponowaniem metody jego podawania, określeniem ewentualnych skutków ubocznych – dla pszczół i ich produktów (szczególnie miodu), ludzi oraz innych zwierząt. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny preparat do zwalczania pasożytów pszczół, pozwalający ograniczyć straty związane z wymieraniem rodzin pszczelich zaatakowanych przez warrozę, jednak z najgroźniejszych i wysoce zaraźliwych chorób pszczoły miodnej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, natomiast SKOTAN S.A. występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie 3 lat po jego zakończeniu.

“Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenu z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy” w ramach działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POIG.01.03.01-14-065/12

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 7 334 804,90 zł
Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta: 5 562 180,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 4 727 853,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.10.2015

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego oraz SKOTAN S.A. Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii syntezy wysokocennych związków tj. kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenu, o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, z wykorzystaniem biomasy (kwas oleinowy lub jego ester pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego) w procesie etenolizy. Wiele produktów, które mogą zostać wytworzone z 9-DA oraz 1-dekenu jest obecnie otrzymywane z pochodnych ropy naftowej. Wysokie temperatury i ciśnienie niezbędne w trakcie przerobu ropy naftowej znacznie wpływają na koszty jej przetworzenia, a co za tym idzie, na koszt wytworzenia z niej chemikaliów. W ramach projektu zakładane jest opracowanie efektywnego i ekonomicznego sposobu prowadzenia etenolizy w skali wielkolaboratoryjnej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Warszawski, natomiast SKOTAN S.A. występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu.

Ze strony Uczelni projekt będzie realizowany w Centrum Nauki Biologiczno-Chemicznych UW http://www.cent3.uw.edu.pl/

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - wykonanie instalacji eksperymentalnej oraz projektu konstrukcji Zapytanie ofertowe - nabycie dokumentacji wraz elementami składowymi instalacji Ogłoszenie 22.08.2014 Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi skalowania i optymalizacji procesu Informacja 05.11.2015 Zapytanie ofertowe - dostawa rutenowego katalizatora metatezy olefin Zapytanie ofertowe - opracowanie wytycznych techniczno-technologicznych

“Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” w ramach działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POIG.01.03.01-02-080/12

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 10 661 117,40 zł
Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta: 7 084 600,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 6 021 910,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.11.2015

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz SKOTAN S.A. Celem projektu jest wykorzystanie żywych komórek drożdży Yarrowia lipolytica i D. hansenii oraz pozyskanych z nich enzymów i toksyn killerowych do otrzymywania handlowych preparatów przydatnych w przemyśle żywnościowym, paszowym i agrotechnice. Uzyskane w toku realizacji projektu produkty, to zarówno komercyjne formy stałe i płynne, enzymów hydrolitycznych wydzielonych z drożdżyYarrowia lipolytica, jak i otrzymane przy ich udziale hydrolizaty białek i tłuszczu mleka. Komórkowe preparaty drożdży D. hansenii lub pozyskane z nich ekstrakty zawierające toksyny killerowe wykorzystane zostaną do opracowania preparatu przeciwgrzybicznego stosowanego w przemysłowych uprawach jabłoni, winorośli i truskawek.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, natomiast SKOTAN S.A. występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu.

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - fosforan 12.11.2013 Zapytanie ofertowe - gliceryna oraz śluzy 12.11.2013 Zapytanie ofertowe - odczynniki 12.11.2013 Zapytanie ofertowe - siarczan amonu 12.11.2013 Uzupełnienie 13.11.2013 Zapytanie ofertowe - gliceryna oraz śluzy 23.12.2013 Zapytanie ofertowe - fosforan 04.02.2014 Zapytanie ofertowe - gliceryna oraz śluzy 26.03.2014 Zapytanie ofertowe - wynajem linii technologicznej 29.04.2014 Zapytanie ofertowe - odczynniki 17.12.2014 Zapytanie ofertowe - usługa badawcza 15.10.2015 Zapytanie ofertowe - szklo i elementy laboratoryjne 05.11.2015 Zapytanie ofertowe - odczynniki laboratoryjne i surowce 09.11.2015 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wdrożeniowej i rejestracyjnej 09.11.2015