TitleDownload
RB 11_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Unibax Sp. z o. o. DownloadPreview
RB 10_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DownloadPreview
RB 10_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR DownloadPreview
RB 9_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika DownloadPreview
RB 8_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A DownloadPreview
RB 7_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR DownloadPreview
RB 7_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DownloadPreview
RB_2023_06_Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Unibax sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. DownloadPreview
RB_2023_05_Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DownloadPreview
RB_2023_04_Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika DownloadPreview
RB_2023_03_Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A. DownloadPreview
Zawiadomienie_art_19_MAR_Boryszew_SA_2023-01-30 DownloadPreview
RB_2023_02_Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DownloadPreview
RB_2023_01 (terminy publikacji raportów okresowych) DownloadPreview
RB_36_2022_Skotan wykaz po NWZ DownloadPreview
RB_35_2022_Skotan powołanie do RN DownloadPreview
RB_34_Skotan uchwały NWZ DownloadPreview
Uchwaly_NWZ_Skotan_SA_20-12-2022 DownloadPreview
RB_33_2022_Kandydatura_na_Członka_Rady_Nadzorczej_Spolki_dk DownloadPreview
RB_32_2022_Rezygnacja osoby nadzorującej DownloadPreview
RB_31_2022_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał DownloadPreview
INFORMACJA O LICZBIE AKCJI DownloadPreview
SKOTAN_SA_raport__IIIQ2022_25-11-2022 DownloadPreview
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ_SKOTAN_20.12.2022 DownloadPreview
PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZ_SKOTAN_2022_20.12.2022 DownloadPreview
RB_30_2022_Zmiana w składzie Zarządu DownloadPreview
RB_29_2022_Otrzymanie zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji DownloadPreview
RB_28_2022_Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek DownloadPreview
RB_27_2022_Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D Skotan S.A. DownloadPreview
26_2022_Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D DownloadPreview
RB_25_2022_Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. DownloadPreview
RB_24_2022_Wydłużenie terminu spłaty pożyczki DownloadPreview
RB_23_2022_Uzupełnienie raportu bieżącego nr 202022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii D Skotan S.A DownloadPreview
RB_22_2022_Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D DownloadPreview
Statut_Skotan_S.A._z_siedziba_w_Chorzowie_01.08.2022 DownloadPreview
RB_21_2022_Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki DownloadPreview
RB Skotan podsumowanie subskrypcji_MM PRK3 DownloadPreview
RB_19_2022_Informacja w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DownloadPreview
powiadomienie DownloadPreview
RB_18_2022_Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I. DownloadPreview
RB_17_2022_Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki DownloadPreview
RB_13_2022_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem RKK DownloadPreview
RB_15_2022_Wykaz-akcjonariuszy-dysponujących-co-najmniej-5-glosów-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-SKOTAN-S.A.-w-dniu-30-czerwca-2022-r DownloadPreview
SPRAWOZDANIE-RADY-NADZORCZEJ-O-WYNAGRODZENIACH_2021 DownloadPreview
RB_14_2022_Uchwaly-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-SKOTAN-S.A.-z-dnia-30-czerwca-2022-r DownloadPreview
Skotan_SA_ZWZ_30_06_2022 DownloadPreview
RB_16_2022_Informacja-dotycząca-przedlużenia-terminu-wykupu-obligacji-serii-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O-i-P-oraz-prowadzonych-rozmów-w-sprawie-terminu-wykupu-obligacji-serii-I DownloadPreview
RB_12_2022_Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. DownloadPreview
RB_10_2022_Skotan deklaracja głównego akcjonariusza DownloadPreview
RB_9_2022_Zatwierdzenie prospektu dotyczącego emisji akcji serii D Spółki przez KNF DownloadPreview
RB_7_2022_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem. DownloadPreview
RB_8_2022_Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii F, I, K, L, M, N, O, P DownloadPreview
Informacja_uzupełniające_do_raportów_rocznych_Skotan_S.A._za_rok_2020 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA_P_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_QSr_I_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
RB_6_2022_Korekta raportów okresowych za okresy śródroczne 2021 roku oraz uzupełnienie raportów rocznych za rok 202 DownloadPreview
Wykaz_zmian_do_raportu_SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022 DownloadPreview
RB_5_2022_ Skotan PARP zatwierdził sprawozdanie z wdrożenia wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca DownloadPreview
RB_4_2022_ Skotan umowa pożyczki DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IIIQ2021sig DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IQ2021sig DownloadPreview
Wykaz zmian do raportu IH2021sig DownloadPreview
RB_3_2022_Korekta raportów okresowych w 2021 DownloadPreview
RB_2_2022_Terminarz raportów okresowych 2022 Skotan DownloadPreview
RB_1_2022_Odwołanie_Wiceprezesa_Zarzadu DownloadPreview
RB_29_2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem. DownloadPreview
RB_28_2021_Skotan przedłużenia C,D,E,G,H,I,J,K DownloadPreview
RB_27_2021_Przedłużenie obligacji serii F,L,M,N,O,P DownloadPreview
RB_26_2021_Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca DownloadPreview
RB_25_2021_Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 4 listopada 2021 r. DownloadPreview
RB_24_2021_Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r. DownloadPreview
RB_23_2021_Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r. zgłoszony przez akcjonariusza DownloadPreview
RB_22_2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E DownloadPreview
RB_21_2021_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał DownloadPreview
RB_20_2021_Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku. DownloadPreview
RB_19_2021_Złożenie prospektu do KNF DownloadPreview
RB_18-2021_Rejestracja zmian Statutu Spółki DownloadPreview
raport bieżący EBI nr 1_2021 DownloadPreview
RB_17:2021_Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D DownloadPreview
RB_16:2021 _Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” DownloadPreview
RB_15:2021_Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E DownloadPreview
RB_nr 14:2021_Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem DownloadPreview
RB_2021_13_powołanie członka RN DownloadPreview
RB_2021_11_uchwaly-podjete-Skotan DownloadPreview
Uchwaly_ZWZ_SKOTAN_S.A._31.05.2021 DownloadPreview
RB_2021_12_wykaz akcjonariuszy 5% Skotan DownloadPreview
RB_2021_10_podjęcie uchwały ws. emisji Skotan v2 DownloadPreview
Raport bieżący nr 9:2021_ 2021-05-27_Powołanie wiceprezesa Spółki Skotan SA DownloadPreview
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SKOTAN SA z działalnosci w 2020 roku DownloadPreview
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r. DownloadPreview
Załącznik do projektu uchwały nr 5 ZWZ SKOTAN SA zwołanego na dzien 31 m... DownloadPreview
20210504 RB Skotan 07.2021_22.45_odwołanie DownloadPreview
RAPORT_BIEŻĄCY_5_2021_SKOTAN_ PARP DownloadPreview
korekta_KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021_ DownloadPreview
KOMUNIKAT_SZACUNKOWE WYNIKI IQ2021_22.04.2021 DownloadPreview
Raport_bieżący_2021_03_09_02_2021_GODZINA_21_20 DownloadPreview
RAPORT_BIEŻĄCY_2021_1_27_01_2021_GODZINA_ 23_30 DownloadPreview
Raport bieżący_2021_2_08_02_21_GODZINA_16_40 DownloadPreview
591-2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview
921-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DownloadPreview