Skotan S.A. prowadzi działalność biznesową z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju, darząc do integracji celów ekonomicznych z priorytetami społecznymi i środowiskowymi.

W odpowiedzi na potrzeby interesariuszy i współczesne wyzwania cywilizacyjne, realizujemy strategię zarządzania, którą charakteryzuje transparentność i etyka działań biznesowych, koncentracja na prawach pracowników oraz poszanowanie otoczenia naturalnego.

Idea społecznej odpowiedzialności znajduje odzwierciedlenie w głównych filarach funkcjonowania Skotan S.A.:

 

Odpowiedzialność za środowisko:

Pragnąc harmonijnie koegzystować ze środowiskiem naturalnym, stale podejmujemy proekologiczne działania służące redukcji negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na otoczenie, wdrażamy i udoskonalamy rozwiązania technologiczne, zapewniające racjonalne gospodarowanie zasobami oraz respektujemy obowiązujące normy i standardy prawne w zakresie ochrony środowiska.

 

Odpowiedzialność wobec pracowników:

Priorytetem naszego funkcjonowania jest budowanie wartościowych relacji z pracownikami, które opierają się na postulatach równego traktowania, prowadzenia wewnętrznego dialogu, rozwijania kompetencji zawodowych oraz zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków pracy.

 

Odpowiedzialność za produkt:

Wspólnie tworzymy specjalistyczne, zaawansowane technologicznie produkty, które spełniają najwyższe standardy jakościowe, gwarantujące bezpieczeństwo ich stosowania. Odpowiadamy za zdrowy rozwój, kontrolując każdy etap produkcji: od projektowania produktu, poprzez proces wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży. Świadectwem realizacji restrykcyjnych standardów jest otrzymanie akredytacji FDA – amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

 

Odpowiedzialność za przyszłość:

Społeczne zaangażowanie motywuje nas do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i źródeł biznesowej ekspansji, z zachowaniem zasad zrównoważonego wzrostu. Czerpiąc z kreatywności własnego zespołu i współpracy ze środowiskiem naukowym, optymalizujemy i doskonalimy systemy zarządzania zasobami, ryzykiem i środowiskiem, wdrażając innowacyjne projekty, służące wspólnego dobru.

 

Mechanizmy działania Spółki regulują dodatkowo narzędzia rynku kapitałowego – zasady ładu korporacyjnego oraz kodeks dobrych praktyk.